Правовласникам

]]>

Про сайт:

Правовласникам:

Так як основна частина контенту, розташованого на сайтi, генерується користувачами (надсилається в текстовому виглядi вiдвiдувачами сайту в рамках програми винагороди авторiв) то в рядi випадкiв на сайтi можуть бути опублiкованi статтi якi (можливо) можуть порушити чиї небудь права. У цьому випадку ви можете повiдомити про це, з метою дотримання законодавства Росiйської Федерацiї в областi захисту авторських прав, передбаченi частиною 4 Цивiльного кодексу Росiйської Федерацiї вiдповiдно до якої:

Вiльне використання твору в iнформацiйних, наукових, навчальних або культурних цiлях … допускається без згоди автора або iншого правовласника та без виплати винагороди, але з обов’язковим зазначенням iменi автора, твiр якого використовується…

У претензiї / скарзi мають бути обов’язково вказанi:

Найменування заявника (ПIБ — для фiзичних осiб, повне найменування органiзацiї — для юридичних осiб);
Адреса мiсця знаходження — для юридичних осiб, адреса реєстрацiї та (або) проживання — для фiзичних осiб (iндекс, республiка, край, область, мiсто, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири / офiсу), тобто адресу, за якому Оператору слiд направляти вiдповiдь на претензiю / скаргу, адресу електронної пошти;
Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю органiзацiї — для юридичних осiб; данi документа, що посвiдчує особу (паспорт або документ, що його замiнює) — для фiзичних осiб (не обов’язково);

У претензiї / скарзi необхiдно вказати пiдставу для її пред’явлення i суть претензiї / скарги. У разi розмiщення на сайтi-яких матерiалiв / документiв / iнформацiї i т.д., що порушують авторськi права, необхiдно вказувати повнi посилання конкретної сторiнки (сторiнок) сайту, на якiй (их) розмiщенi дана iнформацiя i матерiали у виглядi: http://pervenec.kiev.uagoogle_ad_slot = «3447158291»;google_ad_width = 336;google_ad_height = 280;//—>

Читайте также: