Про сайт:

Правовласникам:

Так як основна частина контенту, розташованого на сайтi, генерується користувачами (надсилається в текстовому виглядi вiдвiдувачами сайту в рамках програми винагороди авторiв) то в рядi випадкiв на сайтi можуть бути опублiкованi статтi якi (можливо) можуть порушити чиї небудь права. У цьому випадку ви можете повiдомити про це, з метою дотримання законодавства Росiйської Федерацiї в областi захисту авторських прав, передбаченi частиною 4 Цивiльного кодексу Росiйської Федерацiї вiдповiдно до якої:

Вiльне використання твору в iнформацiйних, наукових, навчальних або культурних цiлях … допускається без згоди автора або iншого правовласника та без виплати винагороди, але з обов’язковим зазначенням iменi автора, твiр якого використовується…

У претензiї / скарзi мають бути обов’язково вказанi:

Найменування заявника (ПIБ — для фiзичних осiб, повне найменування органiзацiї — для юридичних осiб);
Адреса мiсця знаходження — для юридичних осiб, адреса реєстрацiї та (або) проживання — для фiзичних осiб (iндекс, республiка, край, область, мiсто, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири / офiсу), тобто адресу, за якому Оператору слiд направляти вiдповiдь на претензiю / скаргу, адресу електронної пошти;
Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю органiзацiї — для юридичних осiб; данi документа, що посвiдчує особу (паспорт або документ, що його замiнює) — для фiзичних осiб (не обов’язково);

У претензiї / скарзi необхiдно вказати пiдставу для її пред’явлення i суть претензiї / скарги. У разi розмiщення на сайтi-яких матерiалiв / документiв / iнформацiї i т.д., що порушують авторськi права, необхiдно вказувати повнi посилання конкретної сторiнки (сторiнок) сайту, на якiй (их) розмiщенi дана iнформацiя i матерiали у виглядi: http://pervenec.kiev.ua/*****. До претензiї в обов’язковому порядку повиннi бути доданi копiї / скани документiв, що пiдтверджують права заявника на об’єкти авторських прав (або посилання на такi документи).

Претензiї, написанi анонiмно — не приймаються i не розглядаються.

При дотриманнi вищезгаданих умов ми видалимо приналежний йому контент або поставимо з нього посилання на джерело.

Також звертаємо Вашу увагу на те що:

Цивiльний кодеса РФ, Частина 4, Глава 70, Стаття 1274. Вiльне використання твору в iнформацiйних, наукових, навчальних або культурних цiлях.

1. Допускається без згоди автора або iншого правовласника та без виплати винагороди, але з обов’язковим зазначенням iменi автора, твiр якого використовується, i джерела запозичення.

1) цитування в оригiналi i в перекладi в наукових, полемiчних, критичних чи iнформацiйних цiлях правомiрно оприлюднених творiв у обсязi, виправданому метою цитування, включаючи вiдтворення уривкiв з газетних i журнальних статей у формi оглядiв преси;

2) використання правомiрно оприлюднених творiв i уривкiв з них у якостi iлюстрацiй у виданнях, радiо-i телепередачах, звуко-i вiдеозаписах навчального характеру в обсязi, виправданому поставленою метою;

Сайт pervenec.kiev.ua є вiльним спiвтовариством (колективним блогом) авторiв. Авторськi права на опублiкованi матерiали належать авторам, рiвно як i вiдповiдальнiсть за незаконне використання чужих творiв лягає на користувачiв, що публiкують свої матерiали. Адмiнiстрацiя сайту, зi свого боку, вживає заходiв для запобiгання порушення авторських прав.

Про сайт — загальнi принципи функцiонування:

Сайт pervenec.kiev.ua (i його дзеркала) створений та пiдтримується виключно на добровiльних засадах групою однодумцiв.

Вся iнформацiя розмiщена на сайтi, взята з вiдкритих джерел або надiслана вiдвiдувачами сайту.

Всi права на торговельнi марки та знаки належать їх власникам (правовласникам).

З усiх питань, у тому числi розмiщення, уточнення або виправлення будь-якої iнформацiї на нашому ресурсi Ви можете звернутися за контактним email вказаним нижче.

На сайтi використовується система рекламних оголошень Google AdSense, у зв’язку з чим просимо Вас ознайомитись з нашою Полiтикою конфiденцiйностi розташованої

Спiвпраця з авторами:

Не приймаються до публiкацiї тексти та фотографiї взятi з iнших сайтiв.

Контакти по email: alena@pervenec.kiev.ua

Полiтика конфiденцiйностi:

Адмiнiстрацiя сайту pervenec.kiev.ua (далi Сайт) з повагою ставиться до прав вiдвiдувачiв Сайту. Ми беззастережно визнаємо важливiсть конфiденцiйностi особистої iнформацiї вiдвiдувачiв нашого Сайту. Дана сторiнка мiстить вiдомостi про те, яку iнформацiю ми отримуємо i збираємо, коли Ви користуєтесь Сайтом. Ми сподiваємося, що цi вiдомостi допоможуть Вам приймати усвiдомленi рiшення щодо наданої нам особистої iнформацiї.

Ця Полiтика конфiденцiйностi поширюється тiльки на Сайт i на iнформацiю, яка збирається цим сайтом i через його посередництво. Вона не поширюється нi на якi iншi сайти i не застосовна до веб-сайтiв третiх осiб, з яких можуть робитися посилання на Сайт.

Збiр iнформацiї:

Коли Ви вiдвiдуєте Сайт, ми визначаємо iм’я домену Вашого провайдера та країну (наприклад, «yandex.com» «google.com» або «microsoft.com») i вибранi переходи з однiєї сторiнки на iншу (так звану «активнiсть потоку переходiв») .

Вiдомостi, якi ми отримуємо на Сайтi, можуть бути використанi для того, щоб полегшити Вам користування Сайтом, включаючи, але не обмежуючись:

— Органiзацiя Сайту найбiльш зручним для користувачiв способом

— Надання можливостi пiдписатися на поштову розсилку за спецiальними пропозицiями i темах, якщо Ви хочете отримувати такi повiдомлення

Сайт збирає тiльки особисту iнформацiю, яку Ви надаєте добровiльно при вiдвiдуваннi або реєстрацiї на Сайтi. Поняття «особиста iнформацiя» включає iнформацiю, яка визначає Вас як конкретну особу, наприклад, Ваше iм’я або адресу електронної пошти. Тодi як переглядати змiст Сайту можна без проходження процедури реєстрацiї, Вам буде потрiбно зареєструватися, щоб скористатися деякими функцiями, наприклад, залишити свiй коментар до статтi.

Сайт застосовує технологiю «cookies» («куки») для створення статистичної звiтностi. «Куки» являє собою невеликий обсяг даних, вiдсилається веб-сайтом, який браузер Вашого комп’ютера зберiгає на жорсткому диску Вашого ж комп’ютера. У «cookies» мiститься iнформацiя, яка може бути необхiдною для Сайту, — для збереження Ваших установок варiантiв перегляду та збору статистичної iнформацiї по Сайту, тобто якi сторiнки Ви вiдвiдали, що було завантажено, iм’я домена iнтернет-провайдера та країна вiдвiдувача, а також адреси стороннiх веб-сайтiв, з яких здiйснено перехiд на Сайт i далi. Проте вся ця iнформацiя нiяк не пов’язана з Вами як з особистiстю. «Cookies» не записують Вашу адресу електронної пошти i будь-якi особистi вiдомостi щодо Вас. Також дану технологiю на Сайтi використовує встановлений лiчильник компанiї Spylog / LiveInternet / i т.п.

Крiм того, ми використовуємо стандартнi журнали облiку веб-сервера для пiдрахунку кiлькостi вiдвiдувачiв i оцiнки технiчних можливостей нашого Сайту. Ми використовуємо цю iнформацiю для того, щоб визначити, скiльки людина вiдвiдує Сайт i органiзувати сторiнки найбiльш зручним для користувачiв способом, забезпечити вiдповiднiсть Сайту використовуваним браузерам, i зробити змiст наших сторiнок максимально корисним для наших вiдвiдувачiв. Ми записуємо вiдомостi за перемiщенням на Сайтi, але не про окремих вiдвiдувачiв Сайту, так що нiяка конкретна iнформацiя щодо Вас особисто не буде зберiгатися або використовуватися Адмiнiстрацiєю Сайту без Вашої згоди

Щоб переглядати матерiал без «cookies», Ви можете налаштувати свiй браузер таким чином, щоб вона не приймала «cookies» або повiдомляла Вас про їх посилцi (рiзнi, тому радимо Вам впоратися в роздiлi «Допомога» i з’ясувати, як змiнити установки машини по » cookies «).

Спiльне використання iнформацiї:

Адмiнiстрацiя Сайту нi за яких обставин не продає i не вiддає у користування Вашу особисту iнформацiю, яким би то не було третiм сторонам. Ми також не розкриваємо надану Вами особисту iнформацiю за винятком випадкiв передбачених законодавством (вкажiть країну, де розташований сервер).

Адмiнiстрацiя сайту має партнерськi вiдносини з компанiєю Google, яка розмiщує на оплатнiй основi на сторiнках сайту рекламнi матерiали та оголошення (включаючи, але не обмежуючись, текстовi гiперпосилання). У рамках даної спiвпрацi Адмiнiстрацiя сайту доводить до вiдома всiх зацiкавлених сторiн наступну iнформацiю:

1. компанiя Google як стороннiй постачальник використовує файли cookie для показу оголошень на Сайтi;

2. файли cookie рекламних продуктiв DoubleClick DART використовуються Google в оголошеннях, якi вiдображаються на Сайтi, як учаснику програми AdSense для контенту.

3. використання компанiєю Google файлiв cookie DART дозволяє їй збирати та використовувати iнформацiю про вiдвiдувачiв Сайту (за винятком iменi, адреси, адреси електронної пошти або номера телефону), про Вашi вiдвiдини Сайту i iнших веб-сайтiв з метою надання найбiльш релевантних оголошень про товари i послуги.

4. компанiя Google в процесi збору даної iнформацiї керується власною полiтикою конфiденцiйностi;

5. користувачi Сайту можуть вiдмовитися вiд використання файлiв cookie DART, вiдвiдавши сторiнку з полiтикою конфiденцiйностi для оголошень i мережi партнерських сайтiв Google.

Вiдмова вiд вiдповiдальностi:

Пам’ятайте, передача iнформацiї особистого характеру при вiдвiдуваннi стороннiх сайтiв, включаючи сайти компанiй-партнерiв, навiть якщо веб-сайт мiстить посилання на Сайт або на Сайтi є посилання на цi веб-сайти, не пiдпадає пiд дiї даного документа. Адмiнiстрацiя Сайту не несе вiдповiдальностi за дiї iнших веб-сайтiв. Процес збору та передачi iнформацiї особистого характеру при вiдвiдуваннi цих сайтiв регламентується документом «Захист iнформацiї особистого характеру» або аналогiчним, розташованому на сайтах цих компанiй.

Автор статей, адмiнiстратор домену, адмiнiстратор сайту, а так само будь-якi учасники якi можуть бути вiднесенi до створення публiкацiї не несуть нiякої вiдповiдальностi, за дiї на сайтi pervenec.kiev.ua або бездiяльностi, за фiзичний, фiнансовий, моральний або будь-який iнший збиток. Пам’ятайте: читаючи, коментуючи або приймаючи будь-яке iнше бере участь в роботi сайту pervenec.kiev.ua, Ви приймаєте цю умову використання. Всi данi отриманi вiд користувачiв нiколи не використовуються в особистих або будь-яких iнших цiлях адмiнiстрацiєю сайту а так само третiми особами. Увага! Публiкуючи данi Ви надаєте їх у вiльний доступ, у зв’язку з цим данi не можуть вважатися особистими, i представляють комерцiйну цiннiсть.

 

Добавить комментарий